Helper Jobs In Thailand

Top 1 to 9 of 9 job listings
231

Cook Helper Temporary - Pastry

Hilton (Pattaya, Thailand)

A Cook Helper Temporary is responsible for preparing and presenting high quality dishes to deliver an excellent Guest and Member experience while consistently...
Hilton
- 2 days ago

Cook Helper Temporary - Butcher

Hilton (Pattaya, Thailand)

A Cook Helper Temporary is responsible for preparing and presenting high quality dishes to deliver an excellent Guest and Member experience while consistently...
Hilton
- 2 days ago

Cook Helper Temporary - Yim Restaurant

Hilton (Pattaya, Thailand)

A Cook is responsible for preparing and presenting high quality dishes to deliver an excellent Guest and Member experience while consistently contributing to de...
Hilton
- 2 days ago

Food Store Helper

Mandarin Oriental (Bangkok, Thailand)

Responsibilities To control all aspects of Store room. Control all inventories. Keep up to date with stock levels and inform if necessary of low moving items. E...
Mandarin Oriental
- 29 days ago

Cook / Cook Helper (กุ๊ก/ผู้ช่วยกุ๊ก)

Thaijob (Khet Phra Nakhon, Thailand)

1. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจาก Chef 2. ประกอบอาหารหรือช่วยวางแผนจัดเตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหาร 3. ตรวจสอบวัตถุดิบต่างๆ ที่ต้องใช้ในแต่ละวัน 4. จัดทำเมนู...
thaijob
- 1 day ago

ผู้ช่วยกุ๊กแพสตรี้ Pastry Cook Helper

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, Thailand)

à¾È£Ò ËÃ×Í à¾ÈË­Ô§ ÍÒÂØäÁèà¡Ô¹ 25 »Õ ÁÕ¨Ôµã¨ÃÑ¡¡ÒúÃÔ¡ÒôéÒ¹âçáÃÁ ËÃ×Í ÃÕÊÍÃì· ÁÕ·Ñȹ¤µÔ·Õè´Õ à»Ô´ã¨¡ÇéÒ§ ¾ÃéÍÁÃѺ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙéÊÔè§ãËÁèàÊÁÍ ÊÒÁÒö»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ã¹ÊÀ...
Phuketall Jobs
- 21 days ago

Cook / Cook Helper *ด่วน

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, Thailand)

1.ÁպؤÅÔ¡ÀÒ¾ áÅÐÍѸÂÒÈÑ·Õè´Õ 2.ÁÕã¨ÃÑ¡ºÃÔ¡Òà 3.ÁÕ¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍºµèÍ˹éÒ·Õè 4.ÊÒÁÒöà¢éÒ§Ò¹à»ç¹¡Ðä´é 5.ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóìã¹ÊÒ§ҹ·Õèà¡ÕèÂÇ¢éͧ ¨Ðä´éÃѺ¡ÒþԨÒóÒà»ç¹¾Ô...
Phuketall Jobs
- 23 days ago

Cook Helper (Anyavee Aonang Banaonang)

Phuketall Jobs (กระบี่, Thailand)

1. ´ÙáÅ·Ó¤ÇÒÁÊÐÍÒ´ÀÒÂ㹤ÃÑÇ 2. ¨Ñ´àµÃÕÂÁÇѵ¶Ø´ÔºµèÒ§æãËé¾ÃéÍÁ»Ãا 3. ¨Ñ´à¡çºÇѵ¶Ø´ÔºãËéÁդسÀÒ¾ 4. ·ÓÍÒËÒÃä´é·Ñé§ä·ÂáÅйҹҪҵÔ...
Phuketall Jobs
- 21 days ago

Job Vacancy

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, Thailand)

ÃѺÊÁѤþ¹Ñ¡§Ò¹´èǹ µÓá˹è§ÇèÒ§´Ñ§¹Õé 1. Commis I 2. Cook Helper ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóì¨Ð¾Ô¨Ã³Òà»ç¹¡Ã³Õ¾ÔàÈÉ ÁÕ¤ÇÒÁ«×èÍÊѵÂì ¢Âѹ/Í´·¹...
Phuketall Jobs
- 21 days ago
  1. Jobs
  2. Helper
All Jobs Starred Jobs