ปรับปรุงโดย:

Helper ทั้งหมด In ไทย

หรือไม่ 1 to 4 ของ 4 ทั้งหมด
231

Cook / Cook Helper (กุ๊ก/ผู้ช่วยกุ๊ก)

Thaijob (Khet Phra Nakhon, ไทย)

1. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจาก Chef 2. ประกอบอาหารหรือช่วยวางแผนจัดเตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหาร 3. ตรวจสอบวัตถุดิบต่างๆ ที่ต้องใช้ในแต่ละวัน 4. จัดทำเมนู...
thaijob
- 3วันที่ผ่านมา

ผู้ช่วยกุ๊กแพสตรี้ Pastry Cook Helper

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

à¾È£Ò ËÃ×Í à¾ÈË­Ô§ ÍÒÂØäÁèà¡Ô¹ 25 »Õ ÁÕ¨Ôµã¨ÃÑ¡¡ÒúÃÔ¡ÒôéÒ¹âçáÃÁ ËÃ×Í ÃÕÊÍÃì· ÁÕ·Ñȹ¤µÔ·Õè´Õ à»Ô´ã¨¡ÇéÒ§ ¾ÃéÍÁÃѺ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙéÊÔè§ãËÁèàÊÁÍ ÊÒÁÒö»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ã¹ÊÀ...
Phuketall Jobs
- 24วันที่ผ่านมา

Cook Helper (Anyavee Aonang Banaonang)

Phuketall Jobs (กระบี่, ไทย)

1. ´ÙáÅ·Ó¤ÇÒÁÊÐÍÒ´ÀÒÂ㹤ÃÑÇ 2. ¨Ñ´àµÃÕÂÁÇѵ¶Ø´ÔºµèÒ§æãËé¾ÃéÍÁ»Ãا 3. ¨Ñ´à¡çºÇѵ¶Ø´ÔºãËéÁդسÀÒ¾ 4. ·ÓÍÒËÒÃä´é·Ñé§ä·ÂáÅйҹҪҵÔ...
Phuketall Jobs
- 24วันที่ผ่านมา

Job Vacancy

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

ÃѺÊÁѤþ¹Ñ¡§Ò¹´èǹ µÓá˹è§ÇèÒ§´Ñ§¹Õé 1. Commis I 2. Cook Helper ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóì¨Ð¾Ô¨Ã³Òà»ç¹¡Ã³Õ¾ÔàÈÉ ÁÕ¤ÇÒÁ«×èÍÊѵÂì ¢Âѹ/Í´·¹...
Phuketall Jobs
- 24วันที่ผ่านมา
  1. Jobs
  2. Helper
All Jobs Starred Jobs