Maid ทั้งหมด In ไทย

หรือไม่ 1 to 10 ของ 16 ทั้งหมด
231

Room Maid, Room Boy

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

-ÊØ¢ÀÒ¾á¢ç§áç -ÁÕã¨ÃÑ¡§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ, ¢Âѹ, µÃ§µèÍàÇÅÒ -ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóì·Ó§Ò¹...
Phuketall Jobs
- 1วันที่ผ่านมา

Room Maid

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

- à¾ÈªÒÂ/à¾ÈË­Ô§ - ÁÕ¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍº ¢Âѹ «×èÍÊѵÂì - ÁÕÁ¹ØÉÂÊÑÁ¾Ñ¹¸ì´ÕÊÒÁÒö·Ó§Ò¹à»ç¹·ÕÁä´é - ÁÕã¨ÃÑ¡§Ò¹ºÃÔ¡Òà - ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóìã¹ÊÒ§ҹ¨Ð¾Ô¨ÒóÒà»ç¹¾ÔàÈÉ...
Phuketall Jobs
- 1วันที่ผ่านมา

Room Maid * Urgent*

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

- à¾ÈË­Ô§ - ÁÕ¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍº ¢Âѹ «×èÍÊѵÂì - ÁÕÁ¹ØÉÂÊÑÁ¾Ñ¹¸ì´ÕÊÒÁÒö·Ó§Ò¹à»ç¹·ÕÁä´é - ÁÕã¨ÃÑ¡§Ò¹ºÃÔ¡Òà - ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóìã¹ÊÒ§ҹ¨Ð¾Ô¨ÒóÒà»ç¹¾ÔàÈÉ...
Phuketall Jobs
- 1วันที่ผ่านมา

Room Maid

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

Ãѡ㹧ҹºÃÔ¡Ò÷ӤÇÒÁÊÐÍÒ´ ÁÕ¤ÇÒÁÃÙé¤ÇÒÁÊÒÁÒö㹧ҹ·ÓËéͧ¾Ñ¡âçáÃÁ áÅÐ ¡ÒôÙáÅÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´¢Í§âçáÃÁÍÂèÒ§ÁÕÁҵðҹ ÁÕ¤ÇÒÁ«×èÍÊѵÂì áÅШѴÅӴѺ§Ò¹áÅзӧҹ¡Ñº·ÕÁä...
Phuketall Jobs
- 1วันที่ผ่านมา

Room Maid

Phuketall Jobs (พังงา, ไทย)

Qualifications: -Good Attitude -Leadership Skill -Good Command of ENGLISH -Teamwork orientated -Experienced in previous POSITION Beneficial Welfare: -Day Off -U...
Phuketall Jobs
- 1วันที่ผ่านมา

Room Maid (แม่บ้าน)

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

- ¢Âѹ «×èÍÊѵÂì Í´·¹ - ÁÕ¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍºã¹§Ò¹ä´é´Õ - ÁÕã¨ÃÑ¡§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ...
Phuketall Jobs
- 1วันที่ผ่านมา

Room Maid

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

- à¾ÈË­Ô§ - ¢Âѹ ÁÕ¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍºÊÙ§ - ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóìã¹ÊÒ§ҹâ´ÂµÃ§ÍÂèÒ§¹éÍ 1 »Õ - ÁÕÍѸÂÒÈÑÂ´Õ áÅÐÁÕ¨Ôµã¨ÃÑ¡§Ò¹ºÃÔ¡Òà - ÊÒÁÒöà¢éÒ¡Ðä´é...
Phuketall Jobs
- 1วันที่ผ่านมา

Room Maid

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóìã¹µÓá˹觧ҹÍÂèÒ§¹éÍ 2 »Õ -ÊÒÁÒö·Ó§Ò¹¶ÒÂãµéáç¡´´Ñ¹ä´é´Õ -ºØ¤ÅÔ¡ÀÒ¾àËÁÒÐÊÁµÒÁµÓá˹觧ҹ ÁÕ¤ÇÒÁà»ç¹¼Ùé¹Ó -Ê×èÍÊÒÃÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉä´é´Õ -ÁÕ·ÑȹФµÔ·Õè´Õµè...
Phuketall Jobs
- 1วันที่ผ่านมา

Room Maid

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

1. à¾ÈË­Ô§ ÍÒÂØäÁèà¡Ô¹ 35 »Õ 2. ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóìã¹µÓá˹觧ҹ ¨Ðä´éÃѺ¡ÒþԨÒóÒà»ç¹¾ÔàÈÉ 3. ÁÕã¨Ãѡ㹧ҹ´éÒ¹¡ÒúÃÔ¡Òà 4. ÊÒÁÒöàÃÔèÁ§Ò¹ä´é·Ñ¹·Õ ¨Ðä´éÃѺ¡ÒþԨÒóÒà»...
Phuketall Jobs
- 1วันที่ผ่านมา

Room maid

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

-ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóìã¹µÓá˹觨оԨÒóÒà»ç¹¾ÔàÈÉ ÊÇÑÊ´Ô¡Òà -ÇѹËÂØ´»ÃШÓÊÑ»´ÒËì 6 Çѹ/à´×͹ -à§Ô¹ºÃÔ¡Òà -ÇѹËÂØ´»ÃÐà¾³Õ 13 Çѹ -ÇѹËÂØ´¾Ñ¡¼è͹»ÃШӻê -ö ÃѺ-Êè§ -ªØ´ÂÙ...
Phuketall Jobs
- 1วันที่ผ่านมา
Next
  1. Jobs
  2. Maid
All Jobs Starred Jobs