Maid ทั้งหมด In ไทย

หรือไม่ 1 to 10 ของ 44 ทั้งหมด
231

Room Maid / Room Boy *Urgent*

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

1. à¾ÈªÒÂ/Ë­Ô§,ºØ¤ÅÔ¡´Õ 2. ÁÕ»ÃÐʺ¡ÒóìÍÂèÒ§¹éÍ 1 »Õ...
Phuketall Jobs
- 1วันที่ผ่านมา

Maid

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóì·Ó§Ò¹ ·Ó§Ò¹ÇÔÅÅèÒËÃÙäÊÂǹ ·Ó§Ò¹ 6 Çѹ ËÂØ´ 1 Çѹ ÊÇÑÊ´Ô¡Òà : ÂÙ¹Ô¿ÍÃìÁ »ÃСѹÊѧ¤Á ⺹ÑÊ»ÃШӻÕ...
Phuketall Jobs
- 1วันที่ผ่านมา

Room maid (แม่บ้าน) ด่วนมาก !

Phuketall Jobs (กระบี่, ไทย)

1.¢Âѹ Í´·¹ Ãѡ㹧ҹºÃÔ¡Òà 2.ÁÕ¤ÇÒÁÃÙé ¤ÇÒÁÊÒÁÒö㹡Ò÷ӤÇÒÁÊÐÍÒ´Ëéͧ¾Ñ¡ 3.ÊÒÁÒöŧÁÒ·Ó§Ò¹·Õèà¡ÒÐä´é 4.ËÒ¡ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóì¨Ð¾Ô¨ÒóÒà»ç¹¾ÔàÈÉ ÊÇÑÊ´Ô¡Òà 1. Ë;ѡ¾¹Ñ¡§...
Phuketall Jobs
- 2วันที่ผ่านมา

Room Maid แม่บ้านทำห้องแขก

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

¹ºÃÔ¡Òà ÁÕ¾×é¹°Ò¹ÀÒÉÒÍѧ¡ÄɾͻÃÐÁÒ³ ÊÒÁÒö·Ó§Ò¹ÅèǧàÇÅÒä´é ÁÕ¤ÇÒÁ·ØèÁà·áÅÐÊÒÁÒö·Ó§Ò¹Ë¹Ñ¡ä´é ÊÒÁÒö·Ó§Ò¹ cleaner / room maid / steward áÅÐÁÕ¹éÓ㹡ÒêèÇÂàËÅ×ͧҹµè...
Phuketall Jobs
- 3ชั่วโมงที่ผ่านมา

Room Maid

Phuketall Jobs (สุราษฏร์, ไทย)

To be considered for this role, you must have : *Preferably 1-2 years experience in the same position or in a similar position *Service oriented attitude *Thai ...
Phuketall Jobs
- 1วันที่ผ่านมา

Room Maid

Phuketall Jobs (กระบี่, ไทย)

1.ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóì㹡Ò÷ӧҹ 2.ÁÕ¤ÇÒÁ¢Âѹ «×èÍÊѵÂì Í´·¹ 3.ÁÕã¨Ãѡ㹧ҹºÃÔ¡ÒÃ...
Phuketall Jobs
- 3ชั่วโมงที่ผ่านมา

Room Maid(ประจำบ้านผู้บริหาร)

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

- à¾ÈË­Ô§ - ¢ÂѹáÅÐÁÕ¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍº - ÁÕ¤ÇÒÁ«×èÍÊѵÂìÊبÃÔµµèÍ˹éÒ·Õè - ÁÕÍѸÂÒÈÑÂ´Õ áÅÐÁÕ¨Ôµã¨ÃÑ¡§Ò¹ºÃÔ¡Òà - ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóìã¹ÊÒ§ҹâ´ÂµÃ§ÍÂèÒ§¹éÍ 1 »Õ - ÊÒÁÒö´Ù...
Phuketall Jobs
- 1ชั่วโมงที่ผ่านมา

Room Maid / Florist / Public Area

Phuketall Jobs (พังงา, ไทย)

Front Office - Guest Service Agent 1 Pax - Bellman & Driver 1 pax Housekeeping - Florist 1 pax - Room Maid 1 pax - Public Area 1 pax -...
Phuketall Jobs
- 1ชั่วโมงที่ผ่านมา

Room maid ด่วนมาก

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

ÍÒÂØ 18 ¢Öé¹ä» à¾ÈË­Ô§ • ÁÕã¨Ãѡ㹧ҹºÃÔ¡Òà ¢ÂѹáÅÐÍ´·¹ • ÁÕ¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍºµèÍ˹éÒ·Õè • ÊÒÁÒö·Ó§Ò¹à»ç¹·ÕÁä´é´Õ • ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóìã¹µÓá˹觧ҹ * • ÊÒÁÒöÊ×èÍÊÒÃÀÒÉÒÍÑ...
Phuketall Jobs
- 1วันที่ผ่านมา

Room Maid

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

ªÒÂ/Ë­Ô§ ÍÒÂØäÁèà¡Ô¹ 35 »Õ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÃдѺÁѸÂÁ ¢Âѹ Í´·¹ ÃÑ¡§Ò¹ºÃÔ¡Òà »ÃÐʺ¡ÒóìµÒÁµÓá˹è§ÍÂèÒ§¹éÍ 1 »Õ¢Öé¹ä» ¨Ð¾Ô¨ÒóÒà»ç¹¾ÔàÈÉ...
Phuketall Jobs
- 20ชั่วโมงที่ผ่านมา
Next
  1. Jobs
  2. Maid
All Jobs Starred Jobs