Housekeeping ทั้งหมด In ไทย

หรือไม่ 1 to 10 ของ 42 ทั้งหมด
231

Asst.Housekeeping Manager

Phuketall Jobs (กระบี่, ไทย)

1.à¾ÈË­Ô§ – ªÒ 2.ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóì㹡Ò÷ӧҹ¨Ð¾Ô¨ÒóÒà»ç¹¾ÔàÈÉ 3.ÊÒÁÒöÊ×èÍÊÒÃÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉä´é 4.ÊÒÁÒöãªé¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃìä´é 5.ÊÒÁÒö·Ó§Ò¹à»ç¹¡Ðä´é ÊÇÑÊ´Ô¡Òà : Service Cha...
Phuketall Jobs
- 19ชั่วโมงที่ผ่านมา

Housekeeping Supervisor ( ซุปเปอร์แม่บ้าน )

Phuketall Jobs (กระบี่, ไทย) - +1 other locations

1.ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóìã¹µÓá˹觧ҹÍÂèÒ§¹éÍ 1 »Õ¢Öé¹ä» 2.ÊÒÁÒöÊ͹§Ò¹¼ÙéãµéºÑ§¤ÑººÑ­ªÒä´é 3.ÁÕ¤ÇÒÁ¢Âѹ «×èÍÊѵÂì áÅÐÍ´·¹ 4.ÊÒÁÒö·Ó§Ò¹ÃèÇÁ¡Ñº¼ÙéÍ×è¹ä´é ÊÇÑÊ´Ô¡Òþ¹Ñ¡§Ò¹...
Phuketall Jobs
- 2วันที่ผ่านมา

Housekeeping Supervisor

Phuketall Jobs (สุราษฏร์, ไทย) - +1 other locations

- à¾ÈªÒÂ/Ë­Ô§ - ÊÑ­ªÒµÔä·Â - ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóìã¹µÓá˹觧ҹ ÍÂèÒ§¹éÍ 1»Õ¢Öé¹ä» - ÊÒÁÒö·Ó§Ò¹ÀÒÂãµéáç¡´´Ñ¹ ÁÕ¤ÇÒÁ¢Âѹ Í´·¹ - ÁÕÁ¹ØÉÂìÊÑÁ¾Ñ¹¸ì·Õè´Õ - ÁÕã¨Ãѡ㹧ҹºÃÔ¡...
Phuketall Jobs
- 2วันที่ผ่านมา

Asst.Housekeeping / Housekeeping Manager

Phuketall Jobs (สุราษฏร์, ไทย)

- 1 years experience in position - Good Attitude - Able to work in a team...
Phuketall Jobs
- 1วันที่ผ่านมา

Executive Housekeeping Urgent!

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóìã¹µÓá˹觧ҹ ºØ¤ÅÔ¡ÀÒ¾àËÁÒÐÊÁµÒÁµÓá˹觧ҹ Ê×èÍÊÒÃÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉä´é ÊÇÑÊ´Ô¡Òþ¹Ñ¡§Ò¹ • à§Ô¹à´×͹áÅÐà§Ô¹¤èÒºÃÔ¡Òà • ÇѹËÂØ´ 6 Çѹ/à´×͹ • ºéÒ¹¾Ñ¡¾¹Ñ¡§Ò¹ ...
Phuketall Jobs
- 3วันที่ผ่านมา

Housekeeping Supervisor *ด่วน*

Phuketall Jobs (กระบี่, ไทย)

1.ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóì㹡Ò÷ӧҹ 2.ÁÕ¤ÇÒÁ¢Âѹ «×èÍÊѵÂì Í´·¹ 3.ÁÕã¨Ãѡ㹧ҹºÃÔ¡Òà 4.ÊÒÁÒö·Ó§Ò¹ÀÒÂãµéÊÀÒÇС´´Ñ¹ä´é 5. ÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒö㹡ÒôÙáÅ áÅÐ ÊÑ觡ÒÃ...
Phuketall Jobs
- 2วันที่ผ่านมา

Housekeeping/ แม่บ้าน

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย) - +1 other locations

- ÊÑ­ªÒµÔä·Â - à¾ÈË­Ô§ - ÁÕ¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍºµèÍ˹éÒ·Õè - ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóì㹧ҹºÃÔ¡Òà - ÁÕã¨Ãѡ㹧ҹºÃÔ¡Òà ÊÇÑÊ´Ô¡Òà -¡Í§·Ø¹à§Ô¹·´á·¹ / »ÃСѹ Êѧ¤Á -ÅҾѡÃé͹»ÃÐ¨Ó»Õ - ...
Phuketall Jobs
- 1วันที่ผ่านมา

Housekeeping Manager ด่วนมาก

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย) - +1 other locations

1.ÁÕ¤ÇÒÁÃÙé¤ÇÒÁÊÒÁÒöµÒÁµÓáË¹è§ 2.ÁÕ¤ÇÒÁµÃ§µèÍàÇÅÒ 3.ÁÕ¤ÇÒÁ¢Âѹʹ·¹ «×èÍÊѵÂìäÇéã¨ä´é 4.ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóì§Ò¹âçáÃÁ¾Ô¨ÒóÒà»ç¹¾ÔàÈÉ...
Phuketall Jobs
- 2วันที่ผ่านมา

Housekeeping

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

à¾ÈË­Ô§ - ÁÕ»ÃÐʺ¡ÒóìµÒÁÊÒ§ҹ - ÁÕÀÒÇФÇÒÁà»ç¹¼Ùé¹Ó - ÁÕ¤ÇÒÁ«×èÍÊѵÂì ¢Âѹʹ·¹ ÃѺ¼Ô´ªÍºã¹Ë¹éÒ·Õè - ÊÁÒö·Ó§Ò¹à»ç¹·ÕÁä´é - ÊÒÁÒöá¡é䢻ѭËÒ੾ÒÐ˹éÒä´é´Õ...
Phuketall Jobs
- 3วันที่ผ่านมา

Housekeeping Supervisor (Female)

Phuketall Jobs (สุราษฏร์, ไทย)

To be considered for this role, you must have : *Preferably 1-2 years experience in the same position or in a similar position *Service oriented attitude *Thai ...
Phuketall Jobs
- 3วันที่ผ่านมา
Next
  1. Jobs
  2. Hospitality And Travel
  3. Housekeeping
All Jobs Starred Jobs