Gsa ทั้งหมด In ไทย

หรือไม่ 1 to 10 ของ 45 ทั้งหมด
231

GSA

Phuketall Jobs (สุราษฏร์, ไทย)

1.à¾ÈªÒÂ/Ë­Ô§ 2.ÊÑ­ªÒµÔä·Â 3.ÁÕ»ÃÐʺ¡ÒÃ³ì ¤ÇÒÁÃÙé¤ÇÒÁÊÒÁÒöã¹ÊÒ§ҹ 4.ÊÒÁÒö·Ó§Ò¹à»ç¹¡Ðä´é 5.ÁÕ¤ÇÒÁ«×èÍÊѵÂì ¢Âѹ Í´·¹ µÃ§µèÍàÇÅÒ 6.ÊÒÁÒö·Ó§Ò¹à»ç¹·ÕÁä´é 7.ÊÒÁÒ...
Phuketall Jobs
- 1ชั่วโมงที่ผ่านมา -

GSA*Urgent*

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

- Ë­Ô§ / ªÒ - ÁÕ»ÃÐʺ¡ÒóìÍÂèÒ§¹éÍ 3 »Õ - ÊÒÁÒöÊ×èÍÊÒÃÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ ä´é...
Phuketall Jobs
- 19ชั่วโมงที่ผ่านมา -

Guest Service Agent Officer (GSA) / พนักงานต้อนรับ

บริษัท ริเวอร์แคว โฟลทเตล จำกัด (Bangkok, ไทย)

Guest Service Agent Officer (GSA) / พนักงานต้อนรับ - Bachelor Degree, Hospitality/Tourism/Hotel Management, or equivalent. - 1-3 years experience in related...
JOBPUB.COM
- 6ชั่วโมงที่ผ่านมา -

GSA

Phuketall Jobs (สุราษฏร์, ไทย)

- Good communication in English - Service minded - Responsibility - Able to work in flexible schedule - Good inter-personal skill - Active and enthusiastic...
Phuketall Jobs
- 1วันที่ผ่านมา -

GSA

Phuketall Jobs (พังงา, ไทย)

ÊÒÁÒöÊ×èÍÊÒÃÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉä´é´Õ...
Phuketall Jobs
- 1ชั่วโมงที่ผ่านมา -

GSA.

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

- à¾ÈË­Ô§/à¾ÈªÒ - Ê×èÍÊÒÃÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉä´é - ÊÒÁÒöãªé¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃìä´é´Õ - ÁÕ¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍº ¢Âѹ «×èÍÊѵÂì - ÁÕã¨ÃÑ¡§Ò¹ºÃÔ¡Òà - ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóìã¹ÊÒ§ҹ¨Ð¾Ô¨ÒóÒà»ç¹¾ÔàÈÉ...
Phuketall Jobs
- 19ชั่วโมงที่ผ่านมา -

Night GSA

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

-...
Phuketall Jobs
- 16ชั่วโมงที่ผ่านมา -

GSA.

Phuketall Jobs (กระบี่, ไทย)

¤Ø³ÊÁºÑµÔ -ÊÒÁÒöÊ×èÍÊÒÃÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉä´é´Õ -ÊÒÁÒö·Ó§Ò¹à»ç¹¡Ðä´é -ÁÕ¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍº µÃ§µèÍàÇÅÒ -Ãѡ㹧ҹºÃÔ¡ÒÃà -ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóì·Ó§Ò¹ -ÁÕÁ¹ØÉÂìÊÑÁ¾Ñ¹¸ì·Õè´Õ-ÁÕ¤ÇÒÁà»ç¹¼...
Phuketall Jobs
- 1วันที่ผ่านมา -

GSA

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

- ÁÕ¤ÇÒÁ¢Âѹ Í´·¹ «×èÍÊѵÂì µÃ§µèÍàÇÅÒ - ÁÕÁ¹ØÉÂìÊÑÁ¾Ñ¹¸ì´Õ ¤Ô´ºÇ¡ ÁÕã¨ÃÑ¡§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ...
Phuketall Jobs
- 1วันที่ผ่านมา -

Night GSA. (พนักงานต้อนรับรอบกลางคืน)

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

1. à¾ÈªÒ ÍÒÂØäÁèà¡Ô¹ 32 »Õ ÊÑ­ªÒµÔä·Âà·èÒ¹Ñé¹ 2. ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóìã¹µÓá˹觧ҹ ÍÂèÒ§¹éÍ 1 »Õ 3. ÂÔ¹´Õ¾Ô¨ÒóҼÙé·ÕèäÁèÁÕ»ÃÐʺ¡Òóì áµèÊ×èÍÊÒÃÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉä´é´Õ 4. ÁÕ·Ñ...
Phuketall Jobs
- 1วันที่ผ่านมา -

Next
  1. Jobs
  2. Gsa
All Jobs Starred Jobs