พนักงาน ทั้งหมด In ภูเก็ต

หรือไม่ 1 to 10 ของ 41 ทั้งหมด
231

พนกงานขาย

บริษัท โลตัส เทคโนโลยี จำกัด (Phuket, ไทย)

- นำเสนอผลิตภัณฑ์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า และปิดการขาย ดูแลลูกค้าทั้งก่อน และหลังการขาย ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ออกเยี่ยมลูกค้า และให้บริการกล...
thaijob
- 4วันที่ผ่านมา

พนกงานประจำเคาท์เตอร์ทัวร์ป่าตอง(Chinese Speaking)

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย) - +4 other locations

¨Ó¹Ç¹ 1 ÍѵÃÒ -Chinese Speaking -English Speaking -·Ó§Ò¹ 6 Çѹ/ÊÑ»´ÒËì -ÊÒÁÒö·Ó§Ò¹à»ç¹¡Ðä´é -ÁÕ·Ñ¡ÉÒ㹡ÒÃãªé¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃìáÅÐÍÕàÁÅì -ÇѹËÂØ´¹Ñ¡¢ÑµÄ¡Éì -»ÃСѹÊѧ¤...
Phuketall Jobs
- 26วันที่ผ่านมา

ผู้พิการ ทำงานในตำแหน่งพนกงานทำความสะอาดทั่วไป

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย) - +1 other locations

ªÒÂ/Ë­Ô§ äÁè¨Ó¡Ñ´ÍÒÂØ áÅСÒÃÈÖ¡ÉÒ äÁèµéͧÁÕ»ÃÐʺ¡Òóì ÊÒÁÒö·Ó§Ò¹ä´éã¹µÓá˹觾¹Ñ¡§Ò¹·Ó¤ÇÒÁÊÐÍÒ´·ÑèÇä» ÊÒÁÒö·Óä´é ÁÕÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃà·Õºà·èÒ¾¹Ñ¡§Ò¹·ÑèÇä» ÁÕË;ѡ ÁÕö...
Phuketall Jobs
- 25วันที่ผ่านมา

พนกงานจัดสินค้าในสโตร์

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

à¾ÈªÒ ÊØ¢ÀÒ¾ÃèÒ§¡ÒÂá¢ç§áç ¢Âѹ Í´·¹ µÃ§µèÍàÇÅÒ...
Phuketall Jobs
- 25วันที่ผ่านมา

พนกงานขับรถส่วนกลาง

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

- ¢ÑºÃ¶Êèǹ¡ÅÒ§ÃѺ-Êè§ à¨éÒ˹éÒ·Õè仵ÒÁʶҹ·ÕèµèÒ§æ - §Ò¹Í×è¹ æ ·Õèä´éÃѺÁͺËÁÒ ¤Ø³ÊÁºÑµÔ à¾È : ªÒ ÍÒÂØ(»Õ) : 25 - 35 »Õ¢Öé¹ä» ÃдѺ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ : äÁè¨Ó¡Ñ´ÇØ²Ô - ...
Phuketall Jobs
- 26วันที่ผ่านมา

พนกงานขายโครงการ, Project Sales Executive (ด่วน)

บริษัท โลตัส เทคโนโลยี จำกัด (Phuket, ไทย)

นำเสนอผลิตภัณฑ์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า และปิดการขาย ดูแลลูกค้าทั้งก่อน และหลังการขาย ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ออกเยี่ยมลูกค้า และให้บริการกลุ่...
thaijob
- 11วันที่ผ่านมา

พนกงานบัญชี

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

˹éÒ·ÕèáÅФÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍº 1.´ÙáÅ´éÒ¹àÍ¡ÊÒúѭªÕ 2.µÃǨàªç¤Êµêͤ 3.Í×è¹æ µÒÁ·Õèä´éÃѺÁͺËÁÒ ¤Ø³ÊÁºÑµÔ»ÃШӵÓáË¹è§ 1.ÁÕ¤ÇÒÁÅÐàÍÕ´Ãͺ¤Íº 2.ÂÔ¹´ÕÃѺ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¨ºãËÁè...
Phuketall Jobs
- 26วันที่ผ่านมา

GSA / Host พนกงานต้อนรับ

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

1. ÁÕã¨ÃÑ¡§Ò¹ºÃÔ¡Òà 2. ÊÒÁÒö·Ó§Ò¹à»ç¹¡Ðä´é 3. ËÒ¡à»ç¹à¾ÈªÒµéͧ¼èÒ¹¡ÒÃࡳ±ì·ËÒÃáÅéÇ 4. ÊÒÁÒöÊ×èÍÊÒÃÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉä´é ʶҹ·Õè·Ó§Ò¹áË觹Õéà»Ô´ÃѺ·Ø¡à¾È ÊÒÁÒöáµè§¡Ò...
Phuketall Jobs
- 26วันที่ผ่านมา

SU.พนกงานแนะนำบัตรอิออน สาขา เซ็นทรัลภูเก็ต

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

ÅѡɳЧҹ : - Í͡仵ԴµèÍ ¾º»Ð¡ÑºÅÙ¡¤éÒ ¢éÒ§¹Í¡ ºÃÔÉÑ·Ï (äÁèãªè§Ò¹ Back office,äÁèãªè¾¹Ñ¡§Ò¹¹Ñ觻ÃШÓà¤Ò¹ìàµÍÃì), - á¹Ð¹ÓáÅÐãËé¢éÍÁÙšѺÅÙ¡¤éÒà¡ÕèÂǡѺºÑµÃÍÔÍ...
Phuketall Jobs
- 26วันที่ผ่านมา

Storekeeper (พนกงานคลังสินค้า)

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

- à¾ÈªÒ - ¨º¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµÑé§áµè »ÇÊ. ¢Öé¹ä» - ÊÒÁÒöãªé Microsoft Office ä´é - ÊÒÁÒöÊ×èÍÊÒÃÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉàº×éͧµé¹ä´é - ÊÒÁÒö¢ÑºÃ¶Â¹µìáÅТÕè¨Ñ¡ÃÂҹ¹µì¾èǧ (ÊÒÁÅéÍ) ...
Phuketall Jobs
- 25วันที่ผ่านมา
Next
  1. Jobs
  2. พนักงาน
All Jobs Starred Jobs