ผู้จัดการโรงงาน ทั้งหมด In ไทย

หรือไม่ 1 to 6 ของ 6 ทั้งหมด
231

ู้ดการโรงงาน

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

- à¾ÈªÒ ÍÒÂØ 35 »Õ¢Öé¹ä» - ¨º»ÃÔ­­ÒµÃÕ¢Öé¹ä» ÊÒ¢Ò¡ÒèѴ¡ÒÃÍصÊÒË¡ÃÃÁ , ÇÔÈÇ¡ÃÃÁà¤Ã×èͧ¡Å ËÃ×Íã¹ÊÒ¢Ò·Õèà¡ÕèÂÇ¢éͧ - ÁÕÀÒÇФÇÒÁà»ç¹¼Ùé¹Ó ¡ÅéҵѴÊԹ㨠áÅкÃÔËÒ÷Õ...
Phuketall Jobs
- 2วันที่ผ่านมา

ู้ดการโรงงาน

บริษํท สแปคโก้ คูลลิ่งเทาเวอร์ อินดัสตรี จำกัด (Khet Nong Chok, ไทย)

ดูแลควบคุมโรงงาน ปริญญาตรี ตามประกันสังคม...
thaijob
- 6ชั่วโมงที่ผ่านมา

ู้ดการโรงงาน

Thaijob (Ban Pong, ไทย)

บริหารงาน พิจารณา วางแผน การบริหารโรงงานให้สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานของบริษัทฯ พัฒนากระบวนการผลิต วิธีการผลิต บริการจัดการการควบคุมคุณภาพและการปฏิบัติงานให้เป...
thaijob
- 14วันที่ผ่านมา

ู้ดการโรงงาน

บริษัท จันทร์เจริญ (บางไทร) จำกัด (Bang Sai, ไทย)

งานบริหาร ควบคุม ดูแล งานทั้งหมดในโรงงานผลิต เป็นผู้ความรู้ทางด้านการบริหารงาน , ด้านเครื่องจักรกลเป็นพิเศษ กองทุนประกันสังคม,เบี้ยขยัน,หอพัก,สวัสดิการการรักษาพ...
thaijob
- 16วันที่ผ่านมา

ู้ดการโรงงาน

บริษัท มหานคร ดีไซน์ จำกัด (Khet Chom Thong, ไทย)

จัดการชีวิตส่วนตัวได้ ไม่กระทบกับการทำงาน ทำงานได้อย่างเต็มที่ เป็นคนที่มีระเบียบ เรียบร้อย รักการสร้าง ผลงาน เป็นคนสะอาด ละเอียด รอบคอบ ตรงต่อเวลา เอาใจใส่ ราย...
thaijob
- 22วันที่ผ่านมา

ู้ดการโรงงาน

บจก. เอส. เค. เคมีคอล อินดัสตรี้ (Ban Pong, ไทย)

-วางแผนงานให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท -บริหารงานในโรงงานในทุกส่วนงานให้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ -ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ภายในองค์กร -อนุมัติ และตัดสิ...
thaijob
- 16วันที่ผ่านมา
  1. Jobs
  2. ผู้จัดการโรงงาน
All Jobs Starred Jobs