All Thaijob ทั้งหมด In Samut Sakhon

หรือไม่ 1 to 10 ของ 10 ทั้งหมด
231

ธุรการบุคคล

Thaijob (Samut Sakhon, ไทย)

1. นำระบบคุณภาพ และเอกสารคุณภาพไปใช้อย่างมีประสิทธิผล 2.ปฏิบัติงานในแผนกให้บรรลุนโยบาย และเป้าหมายของบริษัท โดย 2.1 ช่วยดำเนินกรรมวิธีในการสรรหาและคัดเลือกพนักง...
thaijob
- 3วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ประสานต่างประเทศ

Thaijob (Samut Sakhon, ไทย)

-ประสานงานกัยฝ่ายต่างๆ ภายในบริษัทฯ -จัดทำเอกสารส่งออก -ดูแล ติดตาม รวบรวมการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก -จองตู้ containerและจัดการหัวลาก เพื่อใช้ในการ...
thaijob
- 2วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่แผนกประกันคุณภาพ(ควบคุมเอกสาร-เอกสารส่งออก)

Thaijob (Samut Sakhon, ไทย)

1. จัดเอกสาร รับรองการส่งออก Health Certificate,Catch Certifcate 2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานภายนอก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร ประกอบการย...
thaijob
- 2วันที่ผ่านมา

พนักงานแผนกประกันคุณภาพ (QA LAB)

Thaijob (Samut Sakhon, ไทย)

-สุ่มตรวจสอบคุณภาพสินค้าระหว่างผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและบันทึกในใบรายงานผลการตรวจสอบ โดยทำการทดสอบด้วยเครื่องมือ และอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ -ดูแลรักษาเครื่อ...
thaijob
- 3วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่แผนกผลิต

Thaijob (Samut Sakhon, ไทย)

1.ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของระบบคุณภาพต่างๆ 2.ควบคุมการชี้บ่งและสอบกลับได้ ควบคุมผลิภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ปฏิบัติการแก้ไขป้อง...
thaijob
- 1วันที่ผ่านมา

พนักงานช่างตัด

Thaijob (Samut Sakhon, ไทย)

-ปฏิบัติงานคุมเครื่องจักรตามที่ได้รับมอบหมาย โดย -ทำตามการสั่งงานของหัวหน้าหน่วยหรือ หัวหน้างาน ละผู้บังคับบัญชา ไม่จำกัดวุฒิ เบี้ยขยัน ค่ากะ รถรับ-ส่งพนักงาน ย...
thaijob
- 3วันที่ผ่านมา

พนักงานผสมสี

Thaijob (Samut Sakhon, ไทย)

1. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบ, นโยบายของบริษัท ฯ และนโยบายระบบบริหารคุณภาพ รวมถึงคำสั่งของผู้บังคับบัญชา 2. จัดเตรียมอุปกรณ์ เตรียมวัตถุดิบ และตรวจสอบความถูกต้อ...
thaijob
- 3วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

Thaijob (Samut Sakhon, ไทย)

- รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งภาคปฎิบัติ และภารทฤษฎี - ประสานงานภายในและภายนอก องค์กร ติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ...
thaijob
- 1วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่แผนกควบคุมคุณภาพ

Thaijob (Samut Sakhon, ไทย)

- ควบคุมดูแลงานผู้ใตับังคับบัญชา ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด และตรวจสอบกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด - ประสานงานกับฝ่ายผลิต R&D คลังสินค้า ให้ดำเนินการต่า...
thaijob
- 2วันที่ผ่านมา

สาขา(เปิดใหม่)รพ.มหาชัย(อยู่เลยรพ.เอกชัยไป แยกไฟแดง แล้วเลี้...

Thaijob (Samut Sakhon, ไทย)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ควบคุมดูแลร้านในภาพรวมและยอดขาย และพนักงานที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา สั่งงานและประสานงานกับทางครัวเพื่อให้การบริการดำเนินการเป็นไปตาม...
thaijob
- 12วันที่ผ่านมา
  1. Jobs
  2. Thaijob
  3. Samut Sakhon
All Jobs Starred Jobs