All Phuketall ทั้งหมด In ไทย

หรือไม่ 1 to 10 ของ 1,408 ทั้งหมด
231

รับสมัครงานหลายตำแหน่ง

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

µÓá˹觷ÕèÃѺÊÁѤà 1.Room Maid 2.Cook Helper 3. Concierge(¾¹Ñ¡§Ò¹Â¡¡ÃÐà»ëÒ) 4.Assistant F&B Manager 5. Night Guest Service Agent 6.Gardener 7. Bartender 8. Gues...
Phuketall Jobs
- 15ชั่วโมงที่ผ่านมา

Public Area Attendant

Phuketall Jobs (กระบี่, ไทย) - +1 other locations

- ÊÒÁÒö·Ó§Ò¹à»ç¹¡Ðä´é - ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóìã¹µÓá˹觧ҹ - ÁÕ¤ÇÒÁ¢ÂѹáÅÐÍ´·¹ - ÁÕ¤ÇÒÁ«×èÍÊѵÂì - ÍÒÂØäÁèà¡Ô¹ 45 »Õ...
Phuketall Jobs
- 15ชั่วโมงที่ผ่านมา

พนักงานธุรการบัญชี ออกบิล

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

1.Ë­Ô§ ÍÒÂØ 25 »Õ¢Öé¹ä» 2.ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóì´éÒ¹¸ØáÒúѭªÕ ÍÍ¡ºÔÅÃкº express 3.ÁÕ¤ÇÒÁ«×èÍÊѵÂì¢Âѹʹ·¹àÃÕ¹ÃÙé§Ò¹ 4.ÁÕ»ÃСѹÊѧ¤Á»ÃѺà§Ô¹à´×͹·Ø¡»Õ...
Phuketall Jobs
- 15ชั่วโมงที่ผ่านมา

Waiter & Waitress

Phuketall Jobs (สุราษฏร์, ไทย)

- 1-2 years experience in position - Thai nationality - Good Attitude - Able to work in a team - Good communication in English - Good service mind...
Phuketall Jobs
- 15ชั่วโมงที่ผ่านมา

Chef De Partie

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

1.à¾ÈªÒÂËÃ×ÍË­Ô§ÍÒÂØÃÐËÇèÒ§ 30-35 »Õ 2.ÁÕÀÒÇФÇÒÁà»ç¹¼Ùé¹Ó 3.ÁÕ¤ÇÒÁÃÙé¤ÇÒÁà¢éÒã¨ã¹¡Ò÷ÓÍÒËÒÃä·ÂËÃ×ÍÂØâûÍÂèÒ§´Õ 4.ÁÕ¤ÇÒÁ¢Âѹʹ·¹ 5.¶éÒÁÕ»ÃÐʺ¡Òóì¨Ð¾Ô¨ÒóÒà»ç¹¾...
Phuketall Jobs
- 15ชั่วโมงที่ผ่านมา

Commis I (Thai)

Phuketall Jobs (สุราษฏร์, ไทย)

- ÁÕ¤ÇÒÁ¢Âѹ Í´·¹ - Ê×èÍÊÒÃÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉä´é - ÁÕ¤ÇÒÁÃÑ¡´éÒ¹§Ò¹ºÃÔ¡Òà - ÊÒÁÒö·Ó§Ò¹à»ç¹·ÕÁä´é - ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóìã¹µÓá˹è§ÍÂèÒ§¹éÍ 1 »Õ...
Phuketall Jobs
- 15ชั่วโมงที่ผ่านมา

Human Resources Supervisor

Phuketall Jobs (สุราษฏร์, ไทย)

- ÁÕ¤ÇÒÁà»ç¹¼Ùé¹Ó - ãªéâ»Ãá¡ÃÁ microsoft office ä´é´Õ - ÁÕã¨Ãѡ㹧ҹºÃÔ¡Òà ÁÕ¤ÇÒÁÂ×´ËÂØè¹ã¹¡Ò÷ӧҹ - ÁպؤÅÔ¡ÀÒ¾·Õè´Õ ·Ñȹ¤µÔ´Õ ÊÒÁÒö·Ó§Ò¹à»ç¹·ÕÁ - ÁÕ»ÃÐʺ¡ÒÃ...
Phuketall Jobs
- 15ชั่วโมงที่ผ่านมา

Guest Service Agent

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

-à¾ÈªÒÂ/Ë­Ô§ ÍÒÂØäÁèà¡Ô¹ 35 »Õ -ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóìã¹µÓá˹觷ÕèÊÁѤÃÁÒáÅéÇäÁè¹éÍ¡ÇèÒ1-2»Õ ÊÇÑÊ´Ô¡Ò÷Õèä´éÃѺ 1.ÍÒËÒþ¹Ñ¡§Ò¹ 2.ªØ´ÂÙ¹Ô¿ÍÃìÁ 3.öÃѺ Ê觾¹Ñ¡§Ò¹ 4.Ë;ѡ¾...
Phuketall Jobs
- 15ชั่วโมงที่ผ่านมา

Cook (ด่วน)

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

ÊÒÁÒö·ÓàÊµç¡ áÅÐÍÒËÒÃÂØâûä´é ¨Ð¾Ô¨Ã³Òà»ç¹¾ÔàÈÉ...
Phuketall Jobs
- 15ชั่วโมงที่ผ่านมา

Laundry Attendant

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

1. à¾ÈªÒÂÍÒÂØ 20 »Õ¢Öé¹ä» 2.ÁÕ¤ÇÒÁ¢Âѹ «×èÍÊѵÂì Í´·¹ 3.ÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒöáÅлÃÐʺ¡Òóìã¹µÓá˹觹Õéâ´ÂµÃ§ 4.µÃ§µèÍàÇÅÒ 5.ÊÒÁÒö·Ó§Ò¹ÃèÇÁ¡Ñº¼ÙéÍ×è¹ä´é ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃ: 1.Çѹ...
Phuketall Jobs
- 15ชั่วโมงที่ผ่านมา
Next
  1. Jobs
  2. Phuketall
All Jobs Starred Jobs