All บริษัท ที พี เอส รุ่งเรืองกิจ ทั้งหมด In ไทย

หรือไม่ 1 to 10 ของ 19 ทั้งหมด
231

พนักงานทำความสะอาด

บริษัท ที.พี.เอส รุ่งเรืองกิจ จำกัด (พิษณุโลก, ไทย)

ี. เอส ุ่งเรองก จำกัด หมวดงาน แม่บ้าน/่อบ้าน/ี่เลี้ยง/ทำความสะอาด...
jobthaiweb
- 3วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม (รถยนต์) CR ประจำพื้นที่จ...

บริษัท ที.พี.เอส รุ่งเรืองกิจ จำกัด (เพชรบูรณ์, ไทย)

ื้อรถยนต์ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายบริษัทกำหนด โดยทำงานภายใต้กฎระเบียบของบริษัทที่กำหนดไว้ ปริมาณจำนวนบัญชี 4W ี่รับผิดชอบ 30-100 บัญชี ยอดหนี้ 15 ล้าน...
jobthaiweb
- 3วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนามพื้นที่กำแพงเพชร ติดตามรถย...

บริษัท ที.พี.เอส รุ่งเรืองกิจ จำกัด (กำแพงเพชร, ไทย)

ื้อรถยนต์ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายบริษัทกำหนด โดยทำงานภายใต้กฎระเบียบของบริษัทที่กำหนดไว้ ปริมาณจำนวนบัญชี 4W ี่รับผิดชอบ 30-100 บัญชี ยอดหนี้ 15 ล้าน...
jobthaiweb
- 3วันที่ผ่านมา

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก

บริษัท ที.พี.เอส รุ่งเรืองกิจ จำกัด (พิษณุโลก, ไทย)

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 20 กันยายน 2562 จำนวน 1 อัตรา ระดับเงินเดือน 15000 ลักษณะการทำงาน วัตถุประสงค์และขอบเขตงานของตำแหน่งโดยสังเขป -ติดตามทวงถามหนี้ ในกลุ่มบัญชี...
jobthaiweb
- 3วันที่ผ่านมา

หัวหน้าส่วนงานเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ (Supervisor) ด่วนๆ

บริษัท ที.พี.เอส รุ่งเรืองกิจ จำกัด (พิษณุโลก, ไทย)

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 20 กันยายน 2562 จำนวน 2 อัตรา ระดับเงินเดือน 12500 ลักษณะการทำงาน -ติดตามทวงถามหนี้ ในกลุ่มบัญชี Recovery สำหรับสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ค้างช...
jobthaiweb
- 3วันที่ผ่านมา

Supervisor

บริษัท ที.พี.เอส รุ่งเรืองกิจ จำกัด (พิษณุโลก, ไทย)

ิหารจัดการ เพื่อให้ีมได้มาซึ่งยอดจัดเก็บตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 3.ประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ และ ภายนอกบริษัทฯ 4.ตรวจสอบ(Review) บัญชีของผู้ใต้บังคับบัญช...
jobthaiweb
- 3วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม (รถจักรยานยนต์) CR ประจำเ...

บริษัท ที.พี.เอส รุ่งเรืองกิจ จำกัด (กรุงเทพมหานคร, ไทย)

ถจักรยานยนต์ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายบริษัทกำหนด โดยทำงานภายใต้กฎระเบียบของบริษัทที่กำหนดไว้ ลงพื้นที่ติดตามลูกค้าผิดนัดชำระ ตามที่อยู่ในสัญญาเช่าซื้อ ...
jobthaiweb
- 3วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม (รถจักรยานยนต์) CR ประจำเ...

บริษัท ที.พี.เอส รุ่งเรืองกิจ จำกัด (กรุงเทพมหานคร, ไทย)

ถจักรยานยนต์ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายบริษัทกำหนด โดยทำงานภายใต้กฎระเบียบของบริษัทที่กำหนดไว้ ลงพื้นที่ติดตามลูกค้าผิดนัดชำระ ตามที่อยู่ในสัญญาเช่าซื้อ ...
jobthaiweb
- 3วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม (รถจักรยานยนต์) CR ประจำเ...

บริษัท ที.พี.เอส รุ่งเรืองกิจ จำกัด (กรุงเทพมหานคร, ไทย)

ถจักรยานยนต์ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายบริษัทกำหนด โดยทำงานภายใต้กฎระเบียบของบริษัทที่กำหนดไว้ ลงพื้นที่ติดตามลูกค้าผิดนัดชำระ ตามที่อยู่ในสัญญาเช่าซื้อ ...
jobthaiweb
- 3วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม (รถจักรยานยนต์) CR ประจำพ...

บริษัท ที.พี.เอส รุ่งเรืองกิจ จำกัด (ร้อยเอ็ด, ไทย)

ื้อ ุกสัญญาที่ได้รับมอบหมาย และลงรายละเอียดผลการติดตามงานการลงพื้นที่ติดตาม เพื่อให้เกิดผลนัดชำระ หรือรับคืนทรัพย์สิน แล้วบันทึกรายงานลงในระบบการติดตามด้วย...
jobthaiweb
- 3วันที่ผ่านมา
  1. Jobs
  2. บริษัท ที พี เอส รุ่งเรืองกิจ
All Jobs Starred Jobs